Podvojné účtovníctvo

Pri vedení podvojného účtovníctva ponúkame:
(pre malé a stredné firmy fyzických a právnických osôb) 

  • vedenie hlavnej knihy
  • vedenie analytickej evidencie
  • vedenie účtovného denníka
  • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
  • vedenie evidencie majetku
  • vedenie pokladničnej knihy
  • evidencia DPH, daňové priznanie
  • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
  • spracovanie ročnej účtovnej závierky
  • daňové priznanie k dani z príjmov fyzických a právnických osôb

Čo je podvojné účtovníctvo?
Podvojné účtovnictvo je sústava účtovníctva, v ktorej sa účtujú účtovné jednotky zapísané v obchodnom registri. Pre túto sústavu sú charakteristické podvojné zápisy, to znamená, že hospodárska operácia sa musí zúčtovať na dvoch účtoch na opačných stranách.